Toppbild för ängsslåttersidan

Lästips

I Ängariket i Småland har man på ett underbart sätt dokumenterat sitt arbete och sina ängars liv.

Här laddar du hem boken i en mindre fil. På Ängarikets hemsida kan du ladda hem en variant med bättre upplösning. Du kan också beställa en tryckt bok.


Naturskyddsföreningen har också publicerat en skrift i ämnet:

Ett finskt projekt stött av jord- och skogsbruksministeriets skolningspengar för miljöstöd har tagit fram denna fina serie foldrar:

Mer att läsa:

Johansson, O. & Hedin, P. 1991. Restaurering av ängs- och hagmarker. Naturvårdsverket.

Red: Olsson, R. Mångfaldsmarker, naturbetesmarker – en värdefull resurs. HagmarksMistra/Centrum för biologisk mångfald. 2008.

Ekstam, U., Forshed, N. Äldre fodermarker, Betydelsen av hävdregimen i det förgågna, Målstyrning, Mätning och uppföljning. Naturvårdsverket 1996.

Ekstam, U., Aronsson, M. & Forshed, N. Ängar. Stockholm. 1988:

Fataburen 1977. Nordiska museets och Skansens årsbok. 1977.

Red: Sigurd Erixon. Altas över svensk folkkultur 1 Materiell och social kultur. Kungl. Gustav Adolfs akademien 1957.

 

 

Höet räfsas ihop på Sandhult